PROSOL HAIR COLLECTION 2024

Photo : Taihei Sakai(Rita)
Hair : Mali(calme) Tomoki Kajihara (Rita) Sachika Aono(yamamoto)
Make : Kana Kabumoto(hatsukaichi) Kanna Hisashiki(hatsukaichi)
Fashion : Ayumi Sugimasa(calme) Imari Yamanaka(yamamoto)
Total direction : Mali(calme)

Team PROSOL